Përgjegjësia ndaj shoqërisë

 

Ne jemi të vetëdijshëm që përgjegjësia ndaj punonjësve është e rëndësisë jetike. Vetëm punonjësit e përkushtuar janë në gjendje të zbatojnë strategjinë tonë ku klienti është në qendër. Prandaj, ne e kemi vënë punonjësin në fokus, si një porioritet strategjik shumë i rëndësishëm, me qëllim që shërbimi ndaj klientëve të jetë përgjegjësia kryesore e kompanisë tonë në raport me shoqërinë.

Reputacioni i kompanisë varet nga mbajtja e standardeve më të larta të sjelljes në të gjitha sferat e të bërit biznesi. Bashkëpunëtorët tanë kanë përgjegjësi personale për të mbrojtur këtë reputacion duke "bërë gjënë e duhur" dhe duke vepruar si partnerë të mirë çdo herë që punojnë me klientët tanë dhe me njëri-tjetrin.

Kompania përpiqet të ofrojë reklamat e vërteta, të sakta dhe të qarta. Shpalosja e plotë e rreziqeve dhe kufizimeve është aq e rëndësishme sa edhe portretizimi i saktë i përfitimeve dhe përparësive.

Në mënyrë që të komunikojmë më efektivisht me publikun, secili mund të kërkojë për t'u informuar për ofertat dhe produktet më të fundit që ofron.

Kompania përpiqet të jetë më e mira në biznes duke konkurruar në mënyrë të drejtë dhe duke ruajtur ndershmërinë dhe integritetin tone. Ne jemi në pajtueshmëri me të gjitha ligjet e konkurrencës dhe i trajtojmë konkurrentët tanë me respekt.