Çka është sigurimi i jetës së kredimarrësit?

Sigurimi i jetës së Kredimarrësit është një produkt i sigurimit të jetës, i cili ju ofrohet klientëve të cilët marrin kredi në banka apo institucione mikrofinanciare të licensuara nga Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës.

Me rastin e fillimit të sigurimit të jetës së kredimarrësitë, kompania mbanë rrezikun, në rast të pamundësisë së shlyerjes së kredisë si pasojë e humbjes së jetës së kredimarrësit, në këmbim të pagesës së premisë e cila caktohet në bazë të shumës së kredisë, moshës së kredimarrësit si dhe periudhës së maturimit të kredisë.

Gjatë periudhës së sigurimit shuma e siguruar zvogëlohet, duke përcjellur amortizimin e kredisë.

Pra, K.S. Illyria Life garanton pagesën e shumës së papaguar të kredisë, në momentin e humbjes së jetës së kredimarrësit.

Sigurimi i jetës së kredimarrësit

  • Sigurim i Jetës në rast të pamundësisë së shlyerjes së kredisë si pasojë e vdekjes
  • Sigurimi i Jetës në Grup për Pensionerët të cilët marrin kredi bankare
  • Sigurim i Jetës në rast të Vdekjes Natyrore
  • Sigurim i Jetës në rast të Vdekjes Aksidentale

Parametrat e Përgjithshme

Mosha Minimale e Personit të Siguruar:

14 vjeç

Mosha Maksimale e Personit të Siguruar:

69 vjeç

Periudha Minimale Siguruese:

1 vjet

Periudha Maksimale Siguruese:

30 vjet

Mosha Maksimale e Personit të Siguruar:

69 vjeç

Shuma Minimale e Sigurimit te Kredise:

€ 400

 

Sigurimi i Jetës së Kredimarrësit mund të ju ofrohet klientëve pavarësisht llojit te kredisë, kredi personale, kredi hipotekare, kredi biznesi, kredi konsumuese, overdraft (mbitërheqje), kredi bujqësore, kredi për shkollim, etj.

Pagesa e Primit

Primi mund të paguhet në baza mujore, tre mujore, gjashtë mujore, vjetore apo përnjëherë.

Polica e sigurimit të jetës, përveç nëse është e kontraktuar si pagesë e përnjëhershme, detyrimi për të paguar preminë e kontraktuar të sigurimit zgjatë vetëm 80% e periudhës siguruese respektivisht periudhës së kohëzgjatjes së kredisë.

sigurimi jetes se kredimarresit

Primi paguhet gjithmonë paraprakisht brenda afateve të përcaktuara në kontratë në fillim të muajit, dhe në rast të vdekjes së të siguruarit gjatë periudhës së sigurimit, primi i fundit i paguar është i muajit në të cilin i siguruari ka ndërruar jetë.

Nëse është kontraktuar pagesa e premisë tre mujore, gjashtë mujore, vjetore apo përnjëherë, në rast të vdekjes së të siguruarit primi nuk llogaritet sipas kohës së vdekjes dhe diferenca e premisë nuk i kthehet përfituesit të sigurimit sepse për atë formë pagese aplikohen tarifa të veçanta.

Me rastin e vdekjes së personit të siguruar gjatë periudhës siguruese, obligimet për pagesën e primit përfundojnë në muajin e vdekjes, ndërsa K.S.J Illyria Life obligohet që përfituesit kryesor, në këtë rast Bankës, ti paguajë shumën totale të kredisë së papaguar. Pra, familja e huamarrësit është e mbrojtur nga detyrimet e mëtejshme bankare.

Sigurimi i jetës në grup, rast vdekjes së kredimarrësit, shumat e siguruara të zbritshme

Sigurimi i Jetës së Kredimarrësit në Grup, është produkt me të cilin mund të sigurohen të gjithë personat deri në moshën shtatëdhjetë vjeçare, me kusht që në kohën e skadimit të kontratës së sigurimit, mosha e personit të siguruar të jetë jo më shumë se shtatëdhjetë e pesë vjeçar.

Ky lloj sigurimi është i dizajnuar për pensionerët të cilët marrin kredi bankare dhe deshirojnë të sigurojnë shumat e kredive të marrura, në rast të vdekjes natyrore apo aksidentale.

Shuma e siguruar në rast të vdekjes është e barabartë me bilancin e borxhit të papaguar të personit të siguruar, pa interes, në ditën kur ndodhë ngjarja e siguruar sipas planit të shlyerjes së kredisë nga marrëveshja në fuqi në ditën kur ndodhë ngjarja e siguruar.

Primi i sigurimit kalkulohet për secilin person për sigurimin e jetës, duke u bazuar në moshë dhe planin e kredisë.

 

*Për të gjitha pyetjet tuaja, agjentët tanë janë në dispozicionin tuaj përmes e-mail ose në web-chat. Poashtu, ju mund të na telefononi në zyret tona në 038 228 808 apo 0800 75 000, dhe të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe Linkedin.

Kalkulo ofertën tuaj më të mirë online

Kompania për Sigurimin e Jetës ILLYRIA Life sh.a

Duaje jetën, siguroje vetën!