Çka është Sigurimi i Jetës në Grup?

Sigurimit Klasik i Jetës në Grup mbulon humbjen e jetës natyrore apo aksidentale të secilit anëtar të grupit brenda periudhës së sigurimit. Në rast të humbjes së jetës së personit të siguruar gjatë kohëzgjatjes së sigurimit përfituesve ju paguhet 100% shuma e kontraktuar në policë, e cila është kontraktuar në momentin e nënshkrimit të kontratës.

Grup do të thotë të gjithë personat, që kanë marrëdhënie të përbashkët me Kontraktuesin e Sigurimit. Pra, mund të sigurohen, bashkërisht të gjithë anëtarët e grupit. Siguruesi është i obligueshëm ti pranojë në sigurim të gjithë anëtarët e grupit me kushte të njëjta duke mos marrë parasysh gjendjen shëndetësore të ndonjërit nga personat.

Primi për një anëtar të grupit caktohet në baza mujore dhe është unik për të gjithë anëtarët e grupit. Primi llogaritet në bazë të moshës mesatare të grupit, ku me rastin e kalkulimit të moshës mesatare, mosha për femra zvogëlohet për tre vite.

Sigurimi i jetës në grup

  • Sigurim i Jetës në rast të Vdekjes NatyroreSigurimi i jetes ne grup
  • Sigurim i Jetës në rast të Vdekjes Aksidentale
  • Sigurim i Jetës në rast të Invaliditetit
  • Sigurim i Jetës në rast të Aksidenteve Personale

Parametrat e Përgjithshme

Mosha Minimale e Personit të Siguruar:

14 vjeç

Mosha Maksimale e Personit të Siguruar:

69 vjeç

Periudha Minimale Siguruese:

1 vjet

Minimumi i Anëtarëve të Grupit:

10 persona

Primi Minimal për Anëtar të Grupit:

€ 3

 

Sigurimi shtesë nga pasojat e aksidenteve personale

Sigurimi Shtesë nga Pasojat e Aksidenteve Personale, janë sigurime suplementare të cilat klienti i Illyria Life, mund ti zgjedhë në mënyrë që të komplimentojë policën e sigurimit klasik të jetës në grup.  Ky produkt ofron kompensim financiar me ndodhjen e rasteve të siguruara, që janë rezultat i aksidenteve personale të personit të siguruar. Rastet e Siguruara, nga pasojat e Aksidenteve Personale janë:

  • Vdekja në Aksident
  • Invaliditeti i Përhershëm
  • Shpenzimet Mjekësore Aksidentale

 

*Për të gjitha pyetjet tuaja, agjentët tanë janë në dispozicionin tuaj përmes e-mail ose në web-chat. Poashtu, ju mund të na telefononi në zyret tona në 038 228 808 apo 0800 75 000, dhe të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe Linkedin.

Kalkulo ofertën tuaj më të mirë online