Çka është Sigurimi i Jetës në Grup?

Sigurimi i Jetës në Grup është shërbim financiar i cili ofron mundësinë e planifikimit për të paparashikuarën dhe të pashmangshmën. 

Kushtet Relevante

Kushtet e Përgjithshme për Sigurimin e Jetës - DL011008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Jetës në Grup - DL061008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Rreziqeve të Zmadhuara-DL031008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin Shtesë nga Aksidentet Personale-DL041008.pdf