Çka është Bursa Studimore?

Sigurimi i Bursës Studimore është shërbim financiar i cili ofron mundësinë e sigurimit të shpenzimeve shkollore për më të dashurit tuaj.

 Kushtet Relevante

Kushtet e Përgjithshme për Sigurimin e Jetës - DL011008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Bursës Studimore- DL071209.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Rreziqeve të Zmadhuara-DL031008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin Shtesë nga Aksidentet Personale-DL041008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Jetës me Indeksim-DL051008.pdf