Çka është Bursa Studimore?

Bursa Studimore, nga Illyria Life ju mundëson klientëve sigurimin e të ardhurave mujore fëmijëve, mbesave, nipave gjatë shkollimit, për 60 muaj, pas skadimit të periudhës së pagesës së primeve.  Shuma e Bursës Studimore dhe periudha e pagesave të primit, caktohet nga klienti.  Pjesë përbërëse e Bursës Studimore, është edhe polica për Sigurimin e Jetës, e cila ofron sigurimin e Bursës Studimore, në rast të vdekjes së personit të siguruar.

Me rastin e vdekjes së personit të siguruar gjatë periudhës siguruese, obligimet për pagesën e primit përfundojnë në muajin e vdekjes, ndërsa Illyria Life obligohet që përfituesit ti paguajë Bursës Studimore, bashkë me Fitimin e Akumuluar, sipas kontratës.

Me rastin e mbijetesës së periudhës siguruese përfundojnë obligimet për pagesën e primit mujor, ndërsa përfituesit të policës i paguhet Bursa Studimore, bashkë me Fitimin e Akumuluar, sipas kontratës.

Bursa Studimore

Sigurimi i Burses Studimore

  • Sigurim i Jetës në rast të Mbijetesës së Kontratës
  • Sigurim i Jetës në rast të Vdekjes Natyrore
  • Sigurim i Jetës në rast të Vdekjes Aksidentale
  • Sigurim i Jetës në rast të Invaliditetit
  • Sigurim i Jetës në rast të Aksidenteve Personale

Parametrat e Përgjithshme

Mosha Minimale e Personit të Siguruar:

14 vjeç

Mosha Maksimale e Personit të Siguruar:

69 vjeç

Periudha Minimale Siguruese:

1 vjet

Periudha Maksimale Siguruese:

20 vjet

Shuma Minimale e Bursës Studimore:

€ 100

 

Sigurimi shtesë në rast të vdekjes

Klientëve që kontraktojnë Bursën Studimore, Illyria Life, ju mundëson kontraktimin e Sigurimit Shtesë në Rast të Vdekjes, e cila ofron kompensim financiar shtesë me rastin e vdekjes së personit të siguruar. 

Periudha siguruese për Sigurimin Shtesë në Rast të Vdekjes, është e barabartë me periudhën siguruese të Bursës Studimore, PLUS periudha gjatë së cilës paguhen bursat mujore, ndërsa kompensimi financiar shtesë është gjithmonë i barabartë me shumën e 60 Bursave Studimore.

Me rastin e vdekjes së personit të siguruar me policën Bursa Studimore dhe Sigurimin Shtesë në Rast të Vdekjes, gjatë periudhës siguruese, përfundojnë obligimet për pagesën e primit mujor, ndërsa përfituesit të policës i takon kompensimi financiar i barabartë me shumën e 60 Bursave Studimore, si dhe Bursa Studimore, sipas kontratës.

Me rastin e mbijetesës së periudhës siguruese përfundojnë obligimet për pagesën e primit mujor, ndërsa përfituesit të policës i paguhet Bursa Studimore, bashkë me Fitimin e Akumuluar, sipas kontratës.

Me rastin e vdekjes së personit të siguruar me policën Bursa Studimore dhe Sigurimin Shtesë në Rast të Vdekjes, gjatë periudhës së pagesës së Bursës Studimore, përfituesit të policës i takon kompensimi financiar i barabartë me shumën e 60 Bursave Studimore, pa cenuar vazhdimësinë e pagesës së Bursës Studimore.

Sigurimi shtesë nga pasojat e aksidenteve personale

Sigurimi Shtesë nga Pasojat e Aksidenteve Personale, janë sigurime suplementare të cilat klienti i Illyria Life, mund ti zgjedhë në mënyrë që të komplimentojë policën e Bursës Studimore.  Ky produkt ofron kompensim financiar me ndodhjen e rasteve të siguruara, që janë rezultat i aksidenteve personale të personit të siguruar.

Rastet e Siguruara, nga pasojat e Aksidenteve Personale janë:

  • Vdekja në Aksident
  • Invaliditeti i Përhershëm
  • Shpenzimet Mjekësore Aksidentale

 

*Për të gjitha pyetjet tuaja, agjentët tanë janë në dispozicionin tuaj përmes e-mail ose në web-chat. Poashtu, ju mund të na telefononi në zyret tona në 038 228 808 apo 0800 75 000, dhe të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe Linkedin.

Kalkulo ofertën tuaj më të mirë online

Kompania për Sigurimin e Jetës ILLYRIA Life sh.a

Duaje jetën, siguroje vetën!