Struktura e qeverisjes korporative, bordi drejtues dhe bordi mbikëqyrës me komitetet e saj. Pozitat udhëheqëse dhe funksionet kyçe në Kompaninë për Sigurimin e Jetës, Illyria Life.

SHOQËRI AKSIONARE
Sava Insurance Group
BORDI MBIKËQYRËS
Marko Jazbec
Andreja Rahne
Rok Moljk
Ilirijana Dzeladini
Milan Viršek
KOMITETET E BORDIT MBIKËQYRËS
Komiteti i Auditimit
Komiteti i Riskut
Komiteti i Investimeve
ZYRA EKZEKUTIVE
Albin Podvorica, Kryeshef Ekzekutiv
Fisnik Mehmeti, Zëvendës Kryeshefi Ekzekutiv
FUNKSIONET KYÇE
Fisnik Mehmeti, Funksioni i Menaxhimit të Riskut
Fatime Beshiri, Funksioni i Pajtueshmërisë
Donika Devaja, Funksioni i Auditimit të Brendshëm
POZITAT UDHËHEQËSE TË DEPARTAMENTEVE PËRKATËSE
Visar Ponosheci, Departamenti i Operacioneve
Fatime Beshiri, Departamenti i Burimeve Njerëzore
Zamira Ibrahimi, Departamenti i Financave dhe Kontabilitetit
Zyra Ekzekutive, Departamenti i Shitjes dhe Marketingut
Arta Zajmi, Aktuare
Auron Berisha, Departamenti i Informacionit dhe Teknologjisë