Çka është Sigurimi Miks i Jetës?

Sigurimi Miks i Jetës është shërbim financiar i cili ofron mundësinë e planifikimit për të paparashikuarën dhe të pashmangshmën. 

Kushtet Relevante

Kushtet e Përgjithshme për Sigurimin e Jetës - DL011008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Miks të Jetës - DL021008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Rreziqeve të Zmadhuara-DL031008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin Shtesë nga Aksidentet Personale-DL041008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Jetës me Indeksim-DL051008.pdf