Sigurimi klasik i jetës Sigurimi miks i jetës Bursa studimore Sigurimi në grup Sigurimi i kredisë

Sigurimi Klasik i Jetës është sigurim afatgjatë i jetës, ku në këmbim të një primi mujor kompania i ofron klientit mbulueshmëri në rast të vdekjes natyrore apo aksidentale.

15 vite
2000 EUR